+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Poštarska bajka

I wonder: could there be stories about the jobs people do or skills they have instead of stories about kings and princes and robbers, shepherds and knights, black princes and giants, woodmen and water babies, why could there not be a story about a postman too? Pitam: mogu li biti price o poslovima ljudi rade ili vještine koje su umjesto price o kraljevima i knezovima i razbojnici, pastiri i vitezova, crni knezovi i divovi, woodmen i vode djeca, zašto se nije mogla biti prica o poštar previše? After all, the post office almost seems to have a curse on it; you have all the same signs up there, such as "No Smoking" and "Dogs Not Allowed" and lots of other warning signs. Uostalom, pošta gotovo Cini se da je prokletstvo na njemu, sve ste iste znakove tamo gore, kao što je "Zabranjeno pušenje" i "Psi nije dozvoljen" i mnoge druge znakove upozorenja. Believe me, not even witches and dragons have as many announcements and warnings in their offices as there are in a post office. Vjerujte mi, ni vještice i zmajeve imati onoliko obavijesti i upozorenja u svoje urede kao što postoje u pošta. This just goes to show, the post office is a secretive and powerful place. To samo odlazi to pokazivanje, pošta je tajanstven i snažan mjesto. And remember, children, who can tell what goes on in a post office in the night time when it's closed? I zapamtite, djeco, tko može reci što se dešava u poštanski ured u noci kad je zatvoren? Oh how we'd all like to see that! Oh kako smo svi željeli da se vidi da! Well, there was one man - his name was Mr. Kolbaba, just so that you know, and he was a postman - and he actually did see what goes on and he told all the other postmen and letter carriers about it and they told others, until eventually I came to hear about it; and I'm not so miserly as to keep it all to myself. Pa, tamo je bio jedan covjek - njegovo ime je gospodin Kolbaba, samo tako da znate, i on je bio poštar - i on je zapravo vidi ono što ide dalje i on je rekao sve ostale postmen i pismu prijevoznika o tome i oni rekli drugi , sve dok na kraju sam došla cuti o tome, a ja nisam toliko jadno kao da ga zadržati sve za sebe. So out with it, and this is how it all began. Tako se s njom, a to je kako je sve pocelo.

Well, this Mr. Kolbaba, whose career it was to be a postman and letter carrier, somehow became tired of his trade: Pa, ovaj gospodin Kolbaba, cija karijera je da se poštar i pismonoša, nekako je postao umoran od svoje trgovine: with all that walking and running and climbing and stepping, each day a postman must walk twenty seven thousand seven hundred and thirty five steps, including eight thousand two hundred and forty nine steps up and down ; and these letters he carries, they're nothing but forms and bills and other things that nobody wants and that bring nobody any pleasure; and even the post office is such a cheerless and dull place where nothing worth telling about ever happens. sa svim što šetnju i trcanje i penjanje i koracni, svaki dan poštar mora hodati twenty seven thousand seven hundred i thirty pet koraka, ukljucujuci osam hundred i thousand dva forty devet koraka gore i dolje, a ova pisma je on nosi, oni su ništa ali obrasce i racune i druge stvari koje nitko ne želi i da nitko donijeti bilo zadovoljstvo, pa cak i pošta je tako tmuran i dosadan mjesto gdje se ništa ne vrijedi govori o ikada dogodi. This, and many other things, is what Mr. Kolbaba grumbled about as he went about his postman's business. To, i mnoge druge stvari, ono što je gospodin Kolbaba ogovarala kao što je poštar otišao oko svoje poslovanje. One day, just because he was so sad, he sat down by the stove in the post office and fell asleep and didn't even notice when it was six o'clock; and when the clock struck six all the other postmen and letter carriers closed the post office while Mr. Kolbaba remained there locked in and fast asleep. Jednog dana, baš zato što je tako tužno, sjede uz pec u pošti i zaspao, a nije ni primijetila kada je šest, i kad sat udario šest sve ostale postmen i pismu prijevoznicima zatvoreno pošta dok je gospodin Kolbaba tamo ostao zakljucan u i cvrsto spavati.

It may have been around midnight when he was woken up by a kind of rustling noise, such as mice make when they scurry across the floor. On svibanj imati je oko ponoci, kada je on buditi se po vrsti buke šuštanje, kao što su miš, kada bi oni juriti po podu. 'Looks like we've got mice,' said Mr. Kolbaba to himself, 'we'll have to put a trap out for them.' 'Izgleda kao imamo miševi', rekao je gospodin Kolbaba u sebi, "mi cemo morati staviti zamku se za njih." And when he looked round to see if he could see these mice, what he saw was that they weren't mice at all, they were the post office gnomes. A kad on zaokruži pogledom da vidi da li je mogao vidjeti ovih miševa, što je vidio je da su miševi nisu uopce, oni su bili pošta Gnomes. Now these gnomes are little bearded men about the size of a squirrel or a rabbit in the woods, something like that ; and on their heads they wear postman's caps just like proper postmen and over their shoulders they wear little capes just like proper letter carriers. Sada ti Gnomes su malo bradati muškarci o velicini vjevericu ili zeca u šumi, ili nešto slicno, a na glavama im je poštar nositi kape kao pravi postmen i preko ramena nositi oni malo rtova baš kao i odgovarajuce slovo prijevoznicima. 'Oh Lor!' 'Oh Lor! said Mr. rekao je g. Kolbaba to himself, but he didn't say anything else, not a word, because he didn 't want to startle them. Kolbaba na sebe, ali nije rekao ništa drugo, a ne rijeci, jer nisam ih htjeli uplašiti. Just then, Mr. Kolbaba saw that one of the post office gnomes was sorting out some letters which he was to deliver himself the next morning; another of them was sorting other letters, another was weighing some parcels and sticking labels on them, another was complaining that the package he had was not properly wrapped like it should have been, a fifth gnome was sitting at the window counting money, just like they do behind the counter. Upravo tada, gospodin Kolbaba vidio da je jedan od Gnomes pošta je sortiranje nekih pisama koje je to predati se sljedeceg jutra, još jedan od njih je i sortiranje ostalih pisama, drugi je težila oko parcele i lijepljenje naljepnice na njih, drugi je bio gundanje taj paket je bio nije pravilno omotan slican je trebao biti, petina gnoma je sjedio na prozoru brojenje novca, baš kao i oni iza pulta. "Just as I thought," he laughed, "this clerk has made a mistake by one penny once again; I'll have to correct it for him." "Kao što sam mislio", on se nasmijao, "ovo je cinovnik napravio pogrešku jedan peni još jednom, morat cu to ispraviti umjesto njega." A sixth gnome sat by the telephone switchboard and tapped out telegrams which went like this: taktak tak tak taktaktak tak. Šesti gnome sjedili kod telefonskih centrala i odvodom od brzojava koji je otišao ovako: taktak tak tak taktaktak tak. But Mr. Kolbaba was able to understnad what he was saying ; in normal language it went like this: "Hello, Ministry of Posts? No, gospodin Kolbaba je bio u mogucnosti da understnad ono što je on rekao, u obicnom jeziku je otišao ovako: "Halo, Ministarstvo postova? This is post office gnome number one hundred and thirty one here. To je pošta gnome broj sto i thirty ovdje. Report everything in order stop. Prijavite sve kako zaustaviti. Colleague, elf Matlafousek has the sniffles, reported sick, didn't come in to work stop. Kolega, patuljak Matlafousek ima sniffles, izvijestio je bolestan, nije došao na posao u prekid. Over." Over ".

"There's a letter here for the city of Bambolimbonandy in the Kingdom of the Cannibals," a seventh gnome called out. "Postoji pismo ovdje za grad Bambolimbonandy u Kraljevini Cannibals", sedmina gnom zove van.

"Where's that?" "Gdje je to?"

"That goes via Benešov, " another little man called out. "To ide preko Benešov", drugi mali covjek zove van. "Write on it 'Kingdom of the Cannibals, Trebizon station, last post office Cat's Castle'. »Napišite na njemu 'Kraljevstvo Cannibals, Trebizon stanica, zadnja pošta Macka's Castle'. Air mail. Air mail. And that's it then. I to je to onda. Now then lads, how about a game of cards?" Sada, dakle lads, o tome kako igra karata? "

"Don't see why not," said the first gnome as he counted out thirty two envelopes. "Ne vidim zašto ne", rekao je prvi gnome kao on broji od trideset dvije omotnice. "We've got the cards here and we can get started." "Imamo karte ovdje i možemo poceti."

The second gnome took the envelopes and shuffled them. Drugi gnome uzeo koverte i njima miješaju.

"I'll cut them," said the first gnome. "Ja cu im rezano", rekao je prvi patuljak.

"Deal them out then," the second one told him. "Deal njima vanjska strana onda", drugi mu je rekao.

"Hold on, hold on," the third one grumbled, "I've got a bad card here!" "Hold on, hold on," treci ogovarala, "Ja sam dobio loš kartice ovdje!"

"I'll start " said the fourth and lay a card down on the table with a thump. "Ja cu poceti", rekao je cetvrti i položiti kartice prema dolje na stol s tup udarac.

"I can beat that " said the fifth, and laid his card on top of it. "Ne mogu nadmašiti", rekao je peta po redu, i stavi karticu na vrhu.

"Na, I can't do much with that," said the sixth and threw his card down. "Na, ja ne mogu uciniti puno sa tim," rekao je šesti i bacio kartice prema dolje.

"Ah," said the "Ah", rekao je seventh, "I've got a card that's even higher." sedmi, "Ja sam dobio karticu koja je cak i veci."

"And I've got the ace of trumps," called out the eighth, and he flung his card down after the others. "I ja sam dobio as adut," povika osmi, a on bacili svoje kartice dolje nakon druge.

At this, children, Mr. Kolbaba was no longer able to keep control of himself and he exclaimed: "I'm sorry if I disturb you, gentlemen, but what are those cards you've got there?" Na tom, djeca, gospodin Kolbaba više nije mogao zadržati kontrolu nad sobom i on je uskliknuo: "Žao mi je ako sam vas uznemiravati, gospodo, ali ono što su one karte imaš tamo?"

"Ah, Mr. Kolbaba," said the "Ah, gospodin Kolbaba", rekao je first gnome. prvi patuljak. "We didn't want to wake you up, but now that "Nismo htjeli da se probudite, ali sada da you are awake come and join in the game with us. ste budni su doci i pridružiti se igra s nama. We're playing a game a bit like whist, called 'Mar íáš', I'm sure you must know it." Mi smo igrati igru kao što je malo vist, pod nazivom 'Mar MRS-u ", siguran sam da morate to znati."

Mr. Kolbaba didn't wait to be asked a second time and sat down among the gnomes. Gospodin Kolbaba nije cekao da bude pitao drugi put te sjede medu Gnomes.

"Here are your cards," said the second gnome, handing him a number of letters, "and we can begin." "Ovdje su vam karte", rekao je drugi gnome, predajuci ga niz slova ", i možemo poceti."

Mr. Kolbaba looked down at these letters he'd been given, and he said: "Don't hold it against me gents., but I haven't got any cards in my hands, all I've got is these undelivered letters." Gospodin Kolbaba gledao dolje na ova pisma hed 'bio dati, a on je rekao: "Nemojte ga držati protiv mene gospoda., Ali nisam dobio bilo koja kartica u moje ruke, sve sam dobio je ta neisporucene slova . "

"Yeah, that's right," the third little man answered, "that's what we use for playing cards." "Yeah, that's right," treci mali covjek odgovori: "to je ono što cemo koristiti za igranje karata."

"Hm," said Mr. "Hm", rekao je gospodin Kolbaba, "I hope you don't mind my saying, but playing cards for playing mariáš are supposed to have a seven as the lowest card, then there's the eight, then the nine and ten, jack, queen, king, and the highest card is the ace. Kolbaba, "Nadam se da vam ne smeta moju rijec, ali igrajuci karte za igranje mariáš se pretpostavlja da su sedam kao najslabiju kartu, onda ima osam, zatim devet i deset, uticnica, kraljica, kralj, a najviše kartica je kec. But I can't see anything like that on these letters." Ali ja ne mogu vidjeti ništa kao da je na ta pisma. "

"Ah, well that's where you're mistaken, Mr. Kolbaba," said the fourth little man. "Ah, dobro to je gdje da ste pogriješili, gospodin Kolbaba," rekao je cetvrti covjeculjak. "What you need to know is that each of these letters counts more or less according to what's written inside of it." "Ono što trebate znati je da svaka od ovih pisama broji više ili manje prema onome što se piše unutar toga".

"The lowest card," the first gnome explained, "what you call a seven, are the sort of letters where people are lying or pretending something." "Najslabiju kartu," prvi gnome objasnio, "ono što vi zovete sedam, su vrsta slova gdje ljudi lažu ili nešto lažno."

"The second lowest is the eight," the second gnome continued, "and that's the sort of letter that people write only because it's their duty and they have to." "Drugi najniži je osam," drugi gnome nastavak, "i to je vrsta pismo koje ljudi pišu samo zato što je njihova dužnost i oni morati".

"The third lowest is the nine," added the third tiny man, "and that's letters that people write only for the sake of being polite." "Treci je najniže od devet", dodao je treci malen covjek, "i to je pisma da ljudi pišu samo radi se pristojno."

"The first of the high cards is the ten, " said the fourth. "Prvi od visoko kartica je deset", rekao je cetvrti. "That's the sort of letter where people write something new and interesting." "To je vrsta pisma u kojima ljudi pišu nešto novo i zanimljivo."

"The second high card is the jack," said the fifth. "Drugi visoko kartica je uticnica", rekao je peti. "They're the little letters that people send each other when they want to give them pleasure." "Oni su mali slovima da se ljudi medusobno slati kada žele da im zadovoljstvo."

"The third high hard is the queen," said the sixth. "Treci visoka tvrdo je kraljica", rekao je šesti. "They're letters from one good friend to another." "Oni su pisma iz jednog u drugi dobar prijatelj."

"The fourth high card is called the king," added the seventh. "Cetvrti visoka karta naziva se" kralj ", dodao je sedmi. "A that's the sort of letter that gets written for love." "Koji je vrsta pisma koja dobiva pisane za ljubav."

"And the highest card of all, the ace," explained the eighth little old man last of all, "that's the sort of letter where someone pours out his whole heart. "A najviše od svih kartica, as", objasnio je osmi mali starac posljednja od svih ", koja je vrsta pisma u kojima je netko izlijeva svoje srce. It's the card that can beat or trump any other card. To je kartica koja može pobijediti ili bilo koji drugi adut kartice. For your information, Mr. Kolbaba, this is the sort of letter that a mother might write to her child or that someone might write to someone else who he loves more than himself." Za vašu informaciju, gospodin Kolbaba, ovo je vrsta pisma koje majka može pisati da je dijete ili da netko može pisati netko tko voli više nego sebe. "

"I see," said Mr. "Vidim", rekao je gospodin Kolbaba. Kolbaba. "But now I'd like to know how you can tell what's written inside these letters. "Ali sad Htio bih znati kako možete reci što se piše unutar tih slova. I do hope you're not opening them and reading them. Nadam se da niste otvaranju i njihovo citanje. You're not allowed to do that you know, that would be a breach of postal confidentiality and I'd have to report you to the police for it. Ti ne smije uciniti da znate, to bi bilo kršenje povjerljivosti poštanskih i ja bih se da vas prijaviti policiji za to. Dear me, that would be an enormous sin if somebody opened a letter that doesn't belong to him!" Dragi mi, koji bi se ogroman grijeh ako netko otvoreno pismo koje ne pripadaju njemu! "

"We're all well aware of that, Mr. Kolbaba, " said the first gnome. "Mi smo svi dobro svjesni, gospodin Kolbaba", rekao je prvi patuljak. "But what we do, lad, is we feel through the sealed envelope and we can tell in that way what sort of letter it is. "Ali, ono što mi radimo, momce, mi se osjecamo kroz zapecacenoj koverti i možemo reci na taj nacin kakav je to pismo. These letters without any emotion to them, you see, they're sort of cold to the touch, but the more love there is in a letter the warmer it feels." Ova pisma bez emocija za njih, vidite, oni su vrsta hladno na dodir, nego više ljubavi nalazi se u pismu toplije to osjeca. "

"And us gnomes, if we put a closed envelope against our foreheads," added the second, "we can tell you word for word what's written inside of it." "I nas Gnomes, ako stavimo zatvorenoj koverti protiv našim celima", dodao je drugi, "možemo reci da od rijeci do rijeci ono što je pisano unutar njega."

"Well I never," said Mr. Kolbaba. "Pa ja nikada", rekao je gospodin Kolbaba. "And now, now that we're all here together, there's something I'd like to ask you, if you don't mind, that is." "A sada, sada kad smo svi ovdje zajedno, postoji nešto Htio bih vas pitati, ako ne smeta, to je."

"As it's you, Mr. Kolbaba," answered the third gnome, "you can ask us about anything you like." "Kako to si ti, gospodine Kolbaba," odgovori treci gnome ", možete nas pitati o svemu vam se svida."

"What I'd like to know is," said Mr. Kolbaba, "what do gnomes actually eat?" "Što Htio bih znati je," rekao je gospodin Kolbaba, "što Gnomes zapravo jede?"

"We eat all sorts of things," said the fourth gnome. "Mi smo jesti sve i svašta", rekao je cetvrti gnome. "Gnomes like us, living "Gnomes poput nas, žive in various kinds of government offices and departments and so on, we eat in the u razne vrste državnih ureda i odjela i tako dalje, jedemo u same way as the cockroaches do, all the stuff left by you humans: a few crumbs of bread or a piece of bread roll. isti nacin kao i žohari uciniti sve stvari lijevo od vas ljudi: nekoliko mrvica kruha ili komad kruha roll. You see, Mr. Kolbaba, there's really not much that you humans drop." Vidite, gospodin Kolbaba, postoji zaista nema puno ljudi koji vam ispadne. "

"We don't hold it against you, though, not us post office gnomes," said the fifth gnome. "Mi ne ga držati protiv vas, ipak, nije nam pošta Gnomes", rekao je peti gnome. See these lines of tickertape, we cook them up like noodles and soak them in this glue the post office uses; only it's got to be dextrine glue." Pogledajte ove linije tickertape, mi ih izmisliti kao rezanci i potopiti ih u tom ljepilo koristi pošta, samo je dobio biti dextrine ljepilo. "

"Or else we might "Inace bismo mogli lick the stamps, " added the sixth. lizati marke ", dodao je šesti. "We like that, only it does make your whiskers stick together." "Mi kao da, samo to ne bi Vaš brkovi držati se zajedno."

"But mostly what we eat is crumbs," explained the seventh gnome. "Ali, uglavnom ono što jedemo je mrvice", objasnio je sedmi gnome. "So that, Mr. Kolbaba, you see, that's why they hardly ever sweep up in government offices, it's so that there's some of these crumbs left for us." "Tako da, gospodin Kolbaba, vidite, to je razlog zašto oni rijetko pomesti u vladinim uredima, to je tako da ima nekih od ovih mrvice ostavio za nas."

"And can I be so bold as to ask," continued Mr. Kolbaba, "where is it that you actually sleep?" "I ja mogu biti tako hrabar da se pitati", nastavio je gospodin Kolbaba, "gdje je to da ste zapravo spavate?"

"Oh, we can't tell you that, Mr. Kolbaba," the eighth old man said. "Oh, ne možemo vam reci da je, gospodine Kolbaba," osmi starac rekao. "If humans knew where us gnomes live, well they'd sweep us straight out of there. "Ako ljudi znao gdje nas Gnomes živjeti, i oni bi nas pomesti ravno iz tamo. Oh no, you mustn't know about that." O ne, ne morate znati o tome. "

Well, if you're not going to tell me, thought Mr. Kolbaba to himself, I'll leave it at that. Pa, ako tvoj 'ne iduci u reci mene, pomisli gospodin Kolbaba za sebe, ja cu to ostaviti na to. I'll keep a good watch, though, and see for myself where you go to sleep. Bolestan 'držati dobar sat, ipak, i vidi za sebe, gdje cete ici na spavanje. And with that he sat back down by the stove where he could sit and keep an eye out. I sa da je sjedio natrag dolje uz pec gdje je mogao sjediti i držati oko out. He got himself comfortable, but very soon after, his eyes for some reason were already beginning to shut, and before you could say 'cosy' Mr. Kolbaba was asleep and he slept like a dodo till God brought the morning. On sam dobio udoban, ali vrlo brzo nakon što je, oci mu iz nekog razloga vec su poceli zatvorena, a prije nego što biste mogli reci 'ugodne' gospodin Kolbaba je spavao a on je spavao kao dodo Bog doveo do jutra.

Mr. Kolbaba the postman did n' t tell anyone about what he 'd seen because, you know, you're not really allowed to spend the night in the post office. Gospodin Kolbaba nije poštar 'n' t nikome reci o tome što je on "vidio jer, znaš, tvoj 'ne stvarno dozvoljeno da provedu noc u pošti. But from that day on he never minded carrying letters to people. Ali od toga dana nikada nije sklon nosi pisma s ljudima. This letter here, he would say to himself, is a little bit warm, but this other one is quite hot, it's so hot it must be a letter from someone's mum. Ovo pismo ovdje, on ce reci da sam je malo toplo, ali ovaj drugi je prilicno vruce, to je tako vruce da mora biti pismo od nekoga s mamom.

And one day he was in the post office, sorting the letters they'd brought in from the post boxes so that they could be taken round to the people, when suddenly he said: "Look at this! I jedan dan je bio u poštanski ured, sortiranje slova oni bi donijeli na post iz kutije, tako da bi mogli biti uzeti u krug ljudi, kad odjednom je rekao: "Pogledajte ovo! There's a letter here in a sealed envelope, but there's no address on it - not even a stamp." Postoji pismo ovdje u zatvorenoj omotnici, ali nema adrese na njega - cak ni marke. " And the postmaster said: A postmaster je rekao:

"Oh yeah, someone's gone and posted a letter without any address again." "Oh yeah, netko je otišao i pošta pismo bez adrese opet."

Just at that moment there happened to be a gentleman in the post office who was sending a registered letter to his mum; the gentleman heard what the postmen said and declared: Samo u tom trenutku tamo se dogodilo da se gospodin u pošti koji je šalje preporuceno pismo do njegova mama, gospodina cuo što je rekao i postmen je izjavio:

"What a pillock that must be, what a fool what a thickhead what a camel what pig in a bottle what a dunderhead what a good for nothing what a piece of holy dead wood that must be, who'd send a letter and doesn't even write the address on it." "Što pillock koja mora biti, ono što luda glupan šta devu što svinja u bocu što glupan šta dobro za ništa što je svet mrtvih komad drva koji se mora, koji bih poslati pismo i doesn ' t cak napisati adresu na njemu. "

"Needn't be," said the postmaster. "Ne treba", rekao je postmaster. "We get piles of letters like that in the course of a year. "Mi smo dobili hrpe pisama kao da je u toku godine. You wouldn't believe how forgetful people can be, sir. Ne biste vjerovali koliko ljudi mogu biti zaboravan, gospodine. They write a letter, rush out to the post office and forget to check they've written the address. Oni napisati pismo, izletjeti do pošte i zaboraviti provjeriti što sam napisao adresu. You'd be surprised, it happens more often than you might think." Youd 'biti iznenaden, to se dogada cešce nego što možda mislite. "

"That's very odd," said the gentleman, "and what do you do, then, with all these letters without an address on them?" "To je vrlo cudno," rekao je gospodin ", i što da li vi obaviti, dakle, sa svim tim pismima bez adrese na njima?"

"We just leave them in the post office, sir," said the postmaster, "as we can't deliver them without an address." "Mi smo samo ih ostavite u pošti, gospodine", rekao je postmaster, "jer ne možemo ih predati bez adrese".

Meanwhile, Mr. U meduvremenu, gospodin Kolbaba had been turning this letter without an address round and round in his hand and muttered: Postmaster, this letter seems warm, I'm sure it must say something sincere in it. Kolbaba je bio okretanje ovo pismo bez adrese krug i krug u ruku i promrmlja: postmaster, ovo pismo cini toplim, siguran sam da to mora reci nešto iskreno u njoj. I think it really ought to be delivered to the person it's meant for." Mislim da stvarno treba biti dostavljena osobi to je znacilo za ".

"Well if there's no address on it it can't be done, and that's that," objected the "Pa ako nema adrese na njemu se ne može uciniti, i to je to," prigovorio postmaster. postmaster.

"Well why don't you open it then?" "Pa zašto ne onda ste ga otvoriti?" asked the man from outside. pitao je covjek izvana. "Have a look and see who sent it." "Imati pogledati i vidjeti tko je to poslao."

"We can't do that, sir," said the postmaster severely, "if we did that that would be a breach of postal confidentiality and that's not allowed." "Mi ne možemo uciniti, gospodine," rekao je postmaster teško, "ako mi je to ucinio da bi bilo kršenje povjerljivosti poštanskih i da nije dozvoljeno." And with that, as far as the postmaster was concerned, the matter was settled. A uz to, koliko je to postmaster bio u pitanju, pitanje je bilo sredeno.

But when the man had left the post office, Mr. Kolbaba turned to the postmaster and said: "Can I make a suggestion? Ali kad covjek ostavio pošta, gospodin Kolbaba se okrenuo postmaster i rekao: "Mogu li napraviti prijedlog? Maybe one of the post office gnomes could give us some advice about what's in this letter." Možda jedan od Gnomes pošta može dati nam neke savjete o tome što je u ovom pismu. " And then he told him about how, one night, he'd seen the post office gnomes doing their job and how they could read letters without opening them. A onda ga je o tome kako je rekao, jedne noci, on bi vidio pošta Gnomes rade svoj posao i kako bi mogli citati pisma bez njih otvaranja.

The postmaster thought for a while, and then he said: "Crumbs, you're right. Postmaster mislio neko vrijeme, a onda je rekao: "mrvice, you're right. Give it a try, Kolbaba; if one of the gnomes can tell us what's written in this sealed letter we might be able to find out who it's for." Dajte ga probajte, Kolbaba, ako je jedan od Gnomes može nam reci što je napisano u ovom pismu zatvorenoj možemo biti u mogucnosti saznati tko je ona za. "

So that night, they left Mr. Kolbaba in the locked post office and there he waited for the gnomes to appear. Dakle te noci, oni lijevo gospodin Kolbaba u zakljucan pošta i tamo je cekao da se pojavi Gnomes. It must have been abut midnight when he heard a sort of tappety-tap on the floor, like when mice are running across it; and then, once again, he saw the Mora da je naslanjati ponoci, kada je cuo vrsta tappety-slavina na katu, kao kad su miševi trcanje preko njega, a onda, opet, vidio gnomes as they did their work sorting letters and weighing packages and counting money and stamping dispatches. Gnomes dok su njihov rad razvrstavanje pisama i paketa za vaganje i brojenje novca i žigosanje poslana. And when they had finished all of this, they sat down on the ground and played mariáš with the letters. I kad su završili sve ovo, oni sjede na terenu i igrao mariáš sa slovima.

That was when Mr. Kolbaba spoke: "Good evening, gentlemen." To je bilo kada je gospodin Kolbaba je govorio: "Dobra vecer, gospodo."

"Ah, there's Mr. Kolbaba," said the oldest of the gnomes. "Ah, tu je gospodin Kolbaba", rekao je najstariji od Gnomes. "Come and sit here and play cards with us." "Dodi i sjedni ovdje i igrati karte s nama."

Mr. Kolbaba didn't need to be asked twice, and sat down among the gnomes on the floor. Gospodin Kolbaba nije potrebno da bude pitao dva puta, a sjede medu Gnomes na katu.

"I'll start," said the first gnome, and laid his card on the ground. "Ja cu poceti", rekao je prvi gnome, i stavi karticu na terenu.

"Raise you," declared the second. "Raise vas", izjavio je drugi.

"Here's trump," said the third. "Evo adut", rekao je treci.

"Now it was Mr. Kolbaba's turn, and he laid the sealed letter without any address down on the three others. "Sada je gospodin Kolbaba se okrenuti, i on je postavio zapecacena pismo bez adrese dolje na tri osobe.

"You've won then, Mr. Kolbaba," said the first gnome, "you've put down the highest card of all; that's the ace of hearts, that is." "Vi ste osvojili toga, gospodin Kolbaba", rekao je prvi gnome, "Vi ste polagati najviše od svih kartica, tako da je as srce, to je."

"If you don't mind me asking," answered Mr. Kolbaba, "are you quite sure about that, that it's such a high card?" "Ako vam ne smeta mene traži", odgovori gospodin Kolbaba, "vi ste sasvim sigurni o tome, da je tako visok kartica?"

"If I'm not mistaken," said the gnome, "what that is is a letter from a lad to his girl, and he loves her more than he does himself." "Ako nisam u zabludi", rekao je gnome, "to je ono što je pismo od djecaka do njegova djevojka, a on voli ju više nego što on cini."

"No, that can't be right," said Mr. Kolbaba, just to test the gnomes out. "Ne, to ne može biti u pravu", rekao je gospodin Kolbaba, samo da test Gnomes out.

"It is right," answered the gnome. "To je pravo," odgovori gnome. "If you don't believe me I'll read the letter out to you." "Ako mi ne vjerujete cu procitati pismo od vas." So he took the letter, laid it against his forehead, closed his eyes and this is what he read: Tako je uzeo pismo, položi protiv celo, zatvorene oci i to je ono što on glasi:

" My Deerest Maria, (got a spelling mistake there," said the gnome, "it ought to be 'EA', not 'EE') I'm writing to tell you I've got a job as a chouffeur so if you like we can have some hapy times toggether "Moj Deerest Maria, (dobio pravopis pogreška tamo", rekao je gnome, "to treba da bude" EA ', ne' EE ') pišem vam reci da sam dobio posao kao chouffeur tako da ako kao što možemo imati neki hapy puta toggether write and tell me if you still love me napišite i recite mi ako i dalje me voliš write soon, I'll allways be yours Frank." pisati uskoro, ja cu uvijek biti tvoja Frank. "

"Thank you very much," said Mr. Kolbaba, "that's what I needed to know. "Thank you very much," rekao je gospodin Kolbaba, "to je ono što sam trebao znati. Thanks very much." Hvala puno. "

"That's alright," said the little man, "That's alright," rekao je mali covjek, "but I'd better just point out there are five spelling mistakes in that letter. "ali ja bih bolje samo naglasiti postoji pet pravopisnih pogrešaka u tom pismu. I don't think this Frank learned much in school." JA dont 'misliti ovaj Frank mnogo naucio u školi. "

"But now I need to know who this Maria or this Frank is," muttered Mr. Kolbaba. "Ali sad moram znati tko je taj ili ovaj Maria Frank je," promrmljao gospodin Kolbaba.

"I can't help you there, Mr. Kolbaba, " said the tiny gentleman. "Ne mogu vam pomoci da, gospodine Kolbaba," rekao je gospodin malen. "That's not written down there." "To nije zapisano tamo dolje."

In the morning, Mr. Kolbaba went to see the postmaster and told him that this letter without an address on it was written by someone who was a chauffeur called 'Frank' to a young lady called 'Maria', and that this Frank wanted to marry the young lady. U jutarnjim satima, gospodin Kolbaba je otišao vidjeti postmaster i rekao mu da je to pismo bez adrese na to je napisao netko tko je bio šofer zove 'Frank' za mlade dame zvane 'Maria', i da je to Frank želio oženiti mlade dame.

"Fried-egg shell!" "Fried-ljuska jajeta!" exclaimed the postmaster. usklikne postmaster. "That's a really important letter, this young lady really ought to get that!" "To je stvarno važno pismo, ova mlada dama zaista treba da biste dobili taj!"

"I'd deliver it to her straight away," said Mr. Kolbaba, "if only I knew what this Maria's surname was and what city, what street and what number she lives at." "Ja bih ga dostaviti joj odmah", rekao je gospodin Kolbaba, "samo da je znao što je ovo Maria's prezime i ono što je grad, ulica i ono što ona živi na broju."

"Anyone could find that out, Mr. Kolbaba," said the postmaster. "Svatko može naci taj vanjska strana, gospodin Kolbaba", rekao je postmaster. "You wouldn't even need to be a postman to find that out. "Ne bi ni trebaju biti poštar naci taj vanjska strana. But I'd like to be sure this young lady does get her letter." Ali ja bih da bude siguran ove mlade dame ne bi joj pismo. "

"Alright then, postmaster," called out Mr. Kolbaba, "I'll go and look for this young lady the letter's addressed to, even if I have to keep running round for a year and go everywhere in the world." "Dobro onda, postmaster," povika gospodin Kolbaba, "Ja cu otici i potražiti ovu mlade dame pismo je upuceno, cak i ako moram držati pokrenut krug za godinu dana i ici svugdje u svijetu."

As soon as he'd spoken, Mr. Kolbaba slung his postman's bag over his shoulder with the letter and a piece of bread in it and he set out into the world. Cim on bi govorio, gospodin Kolbaba slung svoje poštarski torbu preko ramena sa slovom i komad kruha u njemu i krenuo je u svijet.

So Mr. Tako gospodin Kolbaba walked and he walked and everywhere he went he asked if there's not a young lady in the area called 'Maria' who's expecting a letter from someone called 'Frank' who's a chauffeur. Kolbaba i išao je hodio i svugdje ode on je pitao ako ima 'nije mlada dama u podrucju zvanom' Maria ', koji se ocekuje pismo od nekoga zove' Frank 'koji je vozac. He went round all the towns and regions in his country, with names like Litoměřice, Louny and Rakovník, Plzeň, Písek and Domažlice, Budějovice and Přelouc and Tábor and Cáslav, districts of Hradek, Jicín and Boleslav: he was in Kutná Hora, Litomyšl and Třeboň, Vodňany, Sušice and Příbram. On je otišao oko svih gradova i regija u njegovoj zemlji, s imenima kao što su Litoměřice, Louny i Rakovník, Plzeň, Písek i Domažlice, Budějovice i Přelouc i Tábor i Cáslav, kotari od Hradek, Jicín i Boleslav: bio je u Kutná Hora, Litomyšl i Třeboň, Vodňany, Sušice i Příbram. In short he went everywhere in Czechoslovakia, and everywhere he went he asked about this young lady called 'Maria'. Ukratko on je išao posvuda u Cehoslovackoj, a svugdje ode on je pitao o tome mlada dama se zove 'Maria'. In his home country he found lots of young ladies called 'Maria', altogether there were forty nine thousand nine hundred and eighty of them, but none of them was waiting for a letter from a chauffeur called 'Frank'; some of them were waiting for a letter from a chauffeur but he wasn't called 'Frank', they all had a name like ' Toník or Ladislav or Václav, Josef or Jarolím or Lojzík, Florián or Jirka or Johan or Vavřinec, or even Dominik or Vendelín or Erazim', but none of them was called 'Frank'. U svojoj domovini je našao puno mlade žene pod nazivom 'Maria', ukupno ima cetrdeset devet devet hundred i thousand osamdeset ih, no nitko od njih nije bio ceka pismo od šofer zove 'Frank'; neki od njih su bili na cekanju za pismo, ali vozac nije bio pod nazivom 'Frank', svi su imali imena kao što su 'Tonik ili Ladislav ili Václav, Josef ili Jarolim ili Lojzík, Florian ili Jirka ili Johan ili Vavrinec, ili cak Dominik ili Vendelin ili Erazim ', ali niti jedna od njih je bio pod nazivom' Frank '. And there were other young ladies called 'Maria' who were waiting for a letter from someone called 'Frank', but this Frank was not a chauffeur but a locksmith or a craftsman, a joiner or a conductor, some were chemists and some were decorators, some were barbers and some were tailors, but none of them was a chauffeur. A tu su i druge mlade žene pod nazivom 'Maria', koji su se ceka pismo od nekoga zove 'Frank', ali to Frank nije bio šofer, ali bravar ili obrtnik, stolar ili dirigent, neki su bili kemicara i neki su bili obrtnici , neki su brijaci, a neki su bili krojaci, ali nijedna od njih nije bio vozac.

And so Mr. Kolbaba went on walking for a year and a day, but he was still not able to deliver the letter to the right young lady, Maria. I tako je gospodin Kolbaba je otišao na hodanje za godinu i dan, ali on je još uvijek nije u mogucnosti dostaviti pismo prava mlada dama, Maria. He learned many things: he was villages and towns, woods and fields, he saw the sun rising and he saw the sun setting, he saw the skylarks come back and the return of the spring, the sowing and the reaping, the mushrooms growing in the woods and the plums ripening on the trees, he saw the hops in Žatec and the grapes in Mělník, the fish in Třeboň and the gingerbread in Pardubice, but after the year and a day had gone by and he still hadn't found Miss Maria he sat down disheartened at the roadside and said to himself: It's no use, I don 't think I'm ever going to find this Miss Maria. On je naucio mnogo stvari: on je sela i gradova, šume i polja, ugleda sunce diže i on vidje sunce postavljanje, vidio skylarks vratiti i povratak proljeca, sjetva i žetva, gljivama raste u šume i šljive dozrijevanje na drvece, vidio je hmelj u Žatec i grožde u Melnik, ribe u Třeboň i licitari u Pardubice, ali nakon godinu i po dana otišao i on još uvijek nije pronadeno Miss Maria je sjeo demoraliziran na cesti i rekao sam sebi: To je ne koristi, ja ne mislim da sam ikada iduci u nadi prema ovaj Miss Maria.

Mr. Kolbaba was so sorry about this he was almost in tears. Gospodin Kolbaba je bio toliko žalostan o tome da je gotovo u suzama. He was sorry for Miss Maria, who would not receive the letter from the lad who loved her more than himself; he was sorry for Frank the chauffeur whose letter he could not deliver; and he was sorry for himself, who had given himself so much work and trudged so far through the rain and the sun and hardship and discomfort and it was all for nothing. Bio je žao za Miss Maria, tko ne bi primili pismo od djecaka koji ju je volio više od sebe, kako mu je žao za Frank vozac cije pismo da ne može isporuciti, a on im je žao za sebe, koji je i sam dao toliko rad i trudged do sada kroz kišu i sunce i teškoca i nelagoda i to je sve za ništa.

And while he was just sitting there feeling sorry for himself, he saw a car coming along the road. I dok je on bio samo sjedio tamo osjecaj žao za sebe, vidio auto dolazi cestom. It went slowly, no more than five miles an hour, and Mr. Kolbaba said to himself: That car must be some kind of vintage antique car, the way it's creeping so slowly. Ona ode polako, ne više od pet milja na sat, i gospodin Kolbaba rece u sebi: To je automobil mora biti neka vrsta berba antickih automobila, tako da je puzanje toliko sporo. But when the car had come close he saw - cheeses! Ali, kad je automobil došao blizu, vidio - sirevi! - he saw that it was a beautiful eight cylinder Bugatti, and that at the wheel sat a sad-looking chauffeur dressed in black and behind him there was a sad-looking gentleman dressed in black. - On je vidio da je to prekrasan osam cilindara Bugatti, te da je za volanom sjedio sad izgleda šofer obucen u crno, a iza njega je bilo tužno izgleda gospodin obucen u crno.

And when this sad gentleman saw Mr. Kolbaba looking sad by the roadside he told his chauffeur to stop and said: "Would you like to get in Mr. Postman, I'll take you some of the way." A kada to tužno gospodin vidio gospodin Kolbaba gleda tužno po cesti, rekao je da se zaustavi vozaca i rekao: "Želite li da se u" Mr. Postman, Uzet cu vam neke putu. "

Mr. Kolbaba was pleased at this as after walking so far his feet were hurting; he sat down next to the sad-looking man in black and the car slowly and sadly set off. Gospodin Kolbaba je bila zadovoljna u ovom kao nakon hodanja do sada njegova stopala bile ranjavanje, sjede pored žalosna izgleda muškarac u crnoj i automobila polako i tužno krenula.

After they had gone about two miles Mr. Kolbaba spoke: "If you don't mind me asking, sir; you're going to a funeral, are you?" Nakon što su otišli oko dvije milje gospodin Kolbaba je govorio: "Ako vam ne smeta mene pitate, gospodine, idete na sprovod, a ti?"

"We're not going to a funeral," said the said man in a hollow voice. "Mi ne idete na sprovod", rekao je covjek u šupljim glasom. "What makes you think we're going to a funeral?" "Zašto misliš da smo odlaskom na sprovod?"

"Well, if you don't mind my saying, you look so sad." "Pa, ako vam ne smeta moju rijec, izgledaš tako tužno."

"I am sad," said the man in funereal voice, "because my car is going so slowly and sadly." "Ja sam tužan", rekao je covjek tužan na glas ", jer moj auto ide tako žalosno i polagano."

"Oh, I see," said Mr. Kolbaba, "so why is it, then, that you've got such a lovely great Bugatti and it's going so slowly and sadly?" "Oh, vidim", rekao je gospodin Kolbaba, "pa zašto je, dakle, da ste je dobio tako lijepu veliku Bugatti i to ide tako sporo i nažalost?"

"Because it's driven by a chauffeur who is sad," replied the mournful man in black. "Buduci da je upravljan od strane vozaca koji je tužan", odgovorio je mracan covjek u crnom.

"I see," said Mr. Kolbaba. "Vidim", rekao je gospodin Kolbaba. "Please, if you wouldn't mind, why actually is it that this chauffeur is so sad?" "Molim te, ako ne bi smetalo, zašto je zapravo da je ovaj vozac je tako tužan?"

"Because he received no reply to a letter which he sent a year ago and a day," replied to man in black. "Buduci da je dobio nijedan odgovor na pismo koje je poslao prije godinu dana i dan", odgovorio je da covjek u crnom. "You see, he wrote a letter to the person he held dearest in "Vidiš, on je napisao pismo najdražih osoba je održana u the world, and she svijet, i ona didn't write one back to him; so he thinks she doesn't love him." nije ne neki pisati natrag na njemu, tako on misli da ga ne volim. "

At this, Mr. Kolbaba exclaimed, "And am I right in thinking your chauffeur's name is 'Frank'?" Na ovom, gospodin Kolbaba uskliknuo: "I ja sam pravo na svoje mišljenje šofer ime je 'Frank'?"

"His name is 'Francis Freeman'," answered the mournful man. "Njegovo ime je 'Franjo Freeman'", odgovorio tužan covjek.

"And this young lady, her name is 'Maria', is that right?" "I to mlada dama, ime joj je 'Maria', je li tako?" Mr. Kolbaba continued. Gospodin Kolbaba je nastavio.

Now the sad chauffeur spoke, and said with a mournful sigh, "That's her, Miss Maria Newman, that's her name. Sada tužan šofer govorio, i rekao je s uzdahom mracan, "To joj, Miss Maria Newman, to je njezino ime. She betrayed me and forgot about my love for her." Ona me je izdao i zaboravila moju ljubav prema njoj. "

"That's it then," exclaimed Mr. Kolbaba in glee, "it's you, it's you who's this fool this pillock this artichoke, this tulip this slow-wit this plateful of salad, this scatter-brained twit this absent-minded twat, this short deficient head in need of screwing on, this twerp who doesn't even know what kind of world he's in, this tanker this rocker this boil on the tum, this nitwit this ninny this nincompoop charley, this imbecile dimwit this head on a drum, this rocking horse this sawdust this jackass this moron this fool who posted a letter without any stamp and without an address! "To je to onda, povikne gospodin Kolbaba u radost," to vam je, to je vas koji je ovo ludak ovaj pillock ovu articoka, ovaj tulipan to trom-pamet ovo pun tanjur salate, raspršeni ove glave ismijavati ovim odsutna-minded twat, ovaj kratka glava manjkav potrebna vijak na ovaj nikogovic koji ni ne zna kakav je on u svijetu, ovaj tanker ove šenuo to kuhati na tum, ovaj glupan ovo budala ovo budala Charley, ovaj imbecil glupan ovo glava na bubanj , ovaj konjic za ljuljanje ovu piljevina ovo budala ovaj kreten koji je to ludak posted pismo bez marke i bez adresa! Cripes, I'm glad I've had the honour of finding you! Cripes, Drago mi je sam imao cast da nalaz! How d'you think Miss Maria was going to write back to you if she still hasn't got your letter?" Kako d'mislite Miss Marija je bila da ide pisati natrag k vama, ne da je ona još uvijek ima svoje pismo? "

"What? Where? "Što?" Gdje? Where's my letter?" called out Frank the chauffeur. Gdje je moje pismo? "Zove se Frank vozaca.

"Well as soon as you tell me where Miss Maria lives," said Mr. Kolbaba, "it'll be on its way to her. "Pa cim mi reci gdje je Miss Maria živi", rekao je gospodin Kolbaba, "to ce biti na putu do nje. Listen, I've been carrying this letter found in my bag for a year and a day looking all round the world trying to find the right Miss Maria! Slušajte, bio sam noseci ovo pismo pronadeno u mojoj torbi za godinu dana i dan gleda širom svijeta pokušavaju naci pravu Miss Maria! You golden boy! Vi Golden Boy! Now, quick, gi'me the address where Miss Maria lives and I'll go and deliver the letter." Sada, brzo, gi'me Miss Maria adresu na kojoj živi i ja cu otici i predati pismo. "

"Postman," said the gentleman, "you are not going anywhere, I will take you myself. "Poštar", rekao je gospodin, "ne ide nigdje, i ja cu vas odvesti sebe. Frank, put your foot down and let's go to where Miss Maria lives." Frank, stavi nogu dolje i idemo do mjesta gdje Miss Maria živi. "

No sooner had he said this than Frank the chauffeur pressed down the accelerator, the car pulled away and then, just listen to this, it ran up to sixty, seventy, eighty kilometres an hour, a hundred, a hundred and ten, a hundred and twenty, a hundred and fifty, always going faster and faster so that the car sang, whirred, and thundered for the sheer joy of it and the man in black had to hold on to his hat with both hands so that it wouldn't fly away and Mr. Kolbaba held on to his seat with both hands and Frank shouted: "It's really going now sir, isn't it! Cim je on to rekao nego Frank vozac pritisne dolje akcelerator, vozilo povuci i onda, samo slušajte ovo, ona otrca do šezdeset, sedamdeset, osamdeset kilometara na sat, sto, sto i deset, sto i dvadeset, sto i pedeset, i uvijek ide sve brže i brže, tako da auto pjevali, whirred i grmio za obicna radost je i covjek u crnom je morao držati na njegov šešir s obje ruke, tako da to ne bi odletjeti i gospodin Kolbaba održao na svoje sjedalo sa obje ruke i Frank uzviknuo: "To uistinu dogada sada gospodine, zar ne! A hundred and eighty kilometres an hour! Sto i osamdeset kilometara na sat! Jeepers, we're not even on the road any more, its like we're flying up into the sky, look at the ground down there below us! Jeepers, nismo ni na cesti bilo koji više, kao što smo mi svojim lete na nebo, pogled na zemlju tamo dolje ispod nas! Boss, boss, we've got wings!" Gazda, gazda, weve 'je dobio krila! "

They were soon flying along at a speed of a hundred and eighty seven kilometres an hour and not long after saw a village ahead of them, a nice village all in white - well, that was Libn átov - and Frank the chauffeur said: "We're there now, sir." Ubrzo su bili zajedno leti brzinom od sto osamdeset i sedam kilometara na sat i ne dugo nakon što je vidio selo pred njima, lijepo selo sve u bijelom - dobro, to je bio Libn átov - i Frank vozac je rekao: "Mi 're sad tamo, gospodine. "

"Well stop, then," said the man in black, and the car came down to earth at the edge of this village. "Pa stop, onda," rekao je covjek u crnom, a auto je došao dolje na zemlju na rubu ovo selo. "This Bugatti can really go, can't it," said the man with great pleasure. "Ova Bugatti stvarno može ici, ne može", rekao je covjek sa velikim zadovoljstvom. "And now, Mr. Kolbaba, you'll be able to deliver that letter to Miss Maria." "A sada, gospodine Kolbaba, youll 'biti u mogucnosti to predati to pismo za Miss Maria".

"Maybe though," thought Mr. Kolbaba, "maybe Frank would rather do it himself, tell her personally what's written in this letter. (Only, there's five spelling mistakes in there, you see.)" "Možda ipak, pomisli gospodin Kolbaba," možda Frank radije bih to sam, reci joj osobno što je napisano u ovom pismu. (Samo, ima pet pravopisnih pogrešaka u tamo, te vidjeti.) "

"I don't really want to do that, " objected Frank, "I'd be ashamed to let her see me because it's so long that she hasn't received any kind of letter from me. "Ja dont 'stvarno ištanje to uciniti", prigovorio Frank, "ja bih se sramiti to pustiti da me vidi, jer to je toliko dugo da ona nije dobila bilo kakav pismo od mene. And anyway," he added sadly, "maybe she's already forgotten all about me and doesn't love me any more. Uostalom, "dodao je žalosno," ona je možda vec zaboravili sve o meni i ne ljubi me više. Mr. Kolbaba, listen, it's that house over there where she lives, the one with the window as clear as a well." Gospodin Kolbaba, slušaj, to je da kucu tamo gdje živi, onaj s prozora kao jasan kao dobro. "

"I'll go then," said Mr. Kolbaba, and blew his nose loudly, "Ja cu onda ici," rekao je gospodin Kolbaba i zasvira njegov nos glasno, "off you go then postman; off with the mail to the people, " and he set out, best foot forward, to the little house. "off idete onda poštar; od sa poštu na ljude", a krenuo je, najbolje stopala prema naprijed, u maloj kuci. And there, sitting behind that clear little window, was a pale girl sewing. A tamo, sjedi iza toga jasno malo prozor, bila je blijeda djevojka šivanje.

"Good morning, Miss Maria," called out Mr. Kolbaba. "Dobro jutro, Miss Maria," povika gospodin Kolbaba. "Is that your wedding dress you're sewing?" "Je li to Vaše vjencanice ste šivanje?"

"No, it's not," answered Miss Maria sadly, "what I'm sewing is a shroud for a little coffin." "Ne, to nije", odgovorio Miss Maria nažalost, "ono što sam šivanje je mrtvacki pokrov za malo lijes."

"Oh, there there," said Mr. Kolbaba in sympathy, "oh dear, oh my, oh my dear girl, oh my my, it can't be as bad as all that. "Oh, tu nema", rekao je gospodin Kolbaba u simpatija ", o draga, o moja, o moja draga djevojka, oh moj moj, ne može biti tako loš kao sve to. Are you ill?" Jeste li bolesni? "

"No, I'm not ill," sighed Maria, "but my heart is breaking with sorrow." "Ne, nisam bolestan, uzdahne Maria", ali mi se srce slama s bolom. " And as she said so she laid her hand on her heart. I kao što je rekla da ona stavi ruku na njeno srce.

"Flans and ale!" "Flans i piva!" exclaimed Mr. Kolbaba. povikne gospodin Kolbaba. "Well don't let it break just yet, will you. "Pa ne daj se slomiti samo još ce vas. If you don't mind me asking, what is it that makes your heart so full of sorrow?" Ako me ne misli pitati: što je to što cini vaše srce tako pun tuge? "

"It's a year and a day now," said Maria very quietly, "that I've been waiting for a letter that's never come." "To je godinu dana i dan danas", rekao je Maria vrlo tiho, "da sam bio cekivanje za pismo koje nikad doci."

"Don't you worry about that," Mr. Kolbaba reassured her. "Ne brini o tome," gospodin Kolbaba joj uvjeravanja. "It's a year and a day, now, that I've been carrying a letter round in my bag and I've got no-one to deliver it to. "To je godinu i dan, sad, da sam bio nosi pismo na okrugli moja torba i Ive 'je dobio nitko to dostaviti. Tell you what, Maria, I'll give it to you." Vam reci što, Maria, ja cu ga dati. " And with that he handed over the letter. I sa da je predao pismo.

Miss Maria became even more pale. Miss Marija je postala još više blijede. "But postman," she said timidly, "what if that letter's not for me? "Ali poštar", kazala je timidly, "šta ako to pismo nije za mene? There's not even any address on it." Ne postoji ni bilo koju adresu na njemu. "

"Just you have a look inside," Mr. Kolbaba told her, "and if it's not for you just give it back to me." "Samo imate pogled iznutra", gospodin Kolbaba joj je rekao, "i ako to nije za vas samo ga dati natrag k meni."

With shaking hands, Maria opened the letter, and when she began to read it her face turned red. Sa rukovanjem, Maria otvoreno pismo, i kad je poceo ga citati okrenuo joj lice crveno.

"Well then?" "Pa onda?" Mr. Kolbaba asked. Gospodin Kolbaba je pitao. "Are you going to give me letter back or not?" "Da li ceš mi dati pismu natrag ili ne?"

Maria's eyes filled with tears of joy and she said with a sigh, "No I'm not - this is the very letter I've been waiting for a year and a day! Maria's oci pune suzama od radosti i progovori s uzdahom, "Ne nisam - to je vrlo sam pismo cekala godinu i jedan dan! Postman, I don't even know what I can give you in return." Poštar, ja uopce ne znam što mogu vam dati zauzvrat. "

"I'll tell you what you can give me in return!" "Ja cu ti reci što možete mi dati zauzvrat!" said Mr. Kolbaba. rekao je gospodin Kolbaba. "You can give me two crowns - that's the fine to pay because this letter doesn't have the right stamp on it. Dear me, here's me, going all over the place for a year and a day just so that the post office can get two crowns in payment for it!" "Možete mi dati dvije krune - to je u redu za platiti, jer ovo pismo nema pravo pecat na sebi. Poštovani mene, ovdje sam ja, ide sve više mjesta za godinu dana i samo tako da se pošta može dobiti dvije krune u placanju za to! " Maria paid him the two crowns, Mr. Kolbaba said thank you, and he added: "and now, Miss, there's someone waiting here for your reply," nodding towards Frank the chauffeur who had been standing just behind the corner. Maria placa mu dvije krune, rekao je gospodin Kolbaba hvala, i dodao: "a sada, Miss, tu je netko ceka se ovdje za vaš odgovor," površno prema Frank šofer koji je stajao odmah iza ugla.

While Frank was receiving his reply, Mr. Kolbaba went back and sat with the man in black and told him: Dok je bio Frank primanje njegov odgovor, gospodin Kolbaba se vratio i sjeo sa covjeka u crnom i rekao mu: "A year and a day it is, sir, I've been going round with that letter, but it's been worth it just to see all the things I've seen. "Godinu dana i to je, gospodine, ja sam bio iduci krug sa tom pismu, ali to je bio vrijedan je samo da vide sve stvari koje sam vidio. It's a lovely country, this, you know, everywhere you go. To je lijepa zemlja, ovaj, znate, svugdje te ici. Ah look, Frank's coming back. Ah izgleda, Frank se vraca. It's always quicker to sort these things out by mouth than by sending a letter without an address on it." To je uvijek brži s ciljem uklanjanja ovih stvari od strane usta nego šaljuci pismo bez adrese na njemu. "

Frank said nothing, but his eyes were sparkling. Frank je rekao ništa, ali njegove oci iskricav. "Shall we go then, boss?" "Hocemo li ici onda, gazda?" he asked. he asked.

"Let's go," said the man. "Let's go", rekao je covjek. "And first of all we can drop Mr. Kolbaba off at the post office." "I prije svega možemo ispustiti gospodin Kolbaba off na pošti."

The chauffeur jumped into the car, started the engine, pressed down the clutch and the accelerator and the car moved off as smoothly and gently as a dream. Šofer je skocio na auto, poceo motor, prešani dolje kvacila i gasa i auto se preselili van kao glatko i nježno kao san. The hand on the speedometer soon was pointing to a hundred and twenty kilometres an hour. Ruku na brzinomjer uskoro bio upucuju na sto dvadeset kilometara na sat.

"Oh, this car is a lovely drive," said the man with great satisfaction. "Oh, ovo auto je lijep pogon", rekao je covjek s velikim zadovoljstvom. "and that's because it's being driven by a happy chauffeur." "i da je zato što je to bitak upravljan od strane vozaca sretan."

So they all went happily off, and so shall we. Tako su svi sretno otišli van, i tako cemo.
5 Lektire za školu: Poštarska bajka I wonder: could there be stories about the jobs people do or skills they have instead of stories about kings and princes and robbers, shephe...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi