+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

GLORIJA

Ranko Marinkovi}: Glorija

Izdava~: Globus, Zagreb, 1988
Osnovni podaci o autoru:
Ranko Marinkovi} je ro|en 1913. godine na Visu. Najistaknutiji je suvremeni hrvatski novelista, romanopisac, dramski autor i esejist. Teme i likovi njegovih djela pripadaju mediteransko-oto~kom ili gradskom, gra|anskom ili malogra|anskom svijetu. Djela su mu pro`eta crnim humorom, ironijom i tragi~nim shva}anjem svijeta. Najpoznatija njegova djela su: zbirka novela “Ruke”, roman “Kiklop”, drama “Glorija”...
Najosnovnije crte fabule:
1.slikaU maloj `upi u Dalmaciji sve}enici poku{avaju razbiti monotoniju malog mjesta i jedan od najmla|ih, don Jere smi{lja na~in na koji bi u~vrstio vjeru naroda. Zami{lja kako bi bilo dobro zamjeniti kip bogorodice s `ivom opaticom koja bi povremeno pomakla o~i i tako uvjerila ljude u postojanje Boga. Ostali sve}enici se ba{ i ne sla`u s tom idejom ali ipak pristaju. Don Jere zamoli predstojnicu obli`njeg samostaana da mu po{alje jednu opaticu, i jednog jutra sti`e Magdalena. Prije nje toga jutra u biskupiju dolazi i ~ovjek po imenu Rikardo Kozlovi} alias Floki Fleche. On pri~a sve}enicima o svom kipu Isusa na raspelu u koji je ugradio mehanizam koji pokre}e Isusovao tijelo, koje izgleda kao da je `ivo. @eli da ga sve}enici prika`u narodu, ali ga don Jere otjera iz biskupije, jer smatra takvo djelo oskrvnu}em prirodne ljepote, a ne svetom stvari. Nakon toga Magdalena sti`e u biskupiju i don Jere joj povjerava zadatak. Ona mu pri~a kako se zaredila i pri~a o svome ocu i njegovu cirkusu, te na kraju ispada da je Kozlovi} Magdalenin otac.
2.slikaRadnja se nastavlja odvijati u crkvi gdje Magdalena sjedi glume}i Madonu. Njezin otac dolazi u crkvu i prepozna ju, ali ga don Zane odvla~i i tra`i od njega da {to prije predstavi kip Biskupu koji je za nj jako zainteresiran. Kozlovi} odlazi da uredi kip.
3.slikaScena predstavlja sakristiju. Magdalena se gleda u ogledalu i divi se samoj sebi. Don Jere koji ve} du`e vrijeme gaji ljubav prema njoj, a ne `eli to priznati, ulazi i kori ju jer je raspustila vi{e kose nego prije, a to bi ljudi mogli primjetiti. Ukorava ju i zbog njenog pona{anja, a sve zato {to joj ne mo`e otvoreno pristupiti. Tome odvodi Magdalenu u crkvu, a don Zane ulazi. Don Jere i don Zane se sva|aju, a don Zane mu ka`e da se Magdalena zaljubila u njega. Odlaze odslu`iti ve~ernjicu.
4.slikaRadnja se odvija u Katedrali, kasno popodne poslije ve~ernjice. Svi ljudi su ve} iza{li iz crkve osim Kozlovi}a i `ene koja moli za svoga sina. Kozlovi} gleda u Gloriju, a ona svijesna svoga zadatka ignorira oca. @ena ju moli da joj spasi sina, a otac ju moli da ga prihvati. Toma za to vrijeme `eli zatvoriti crkvu pa tjera Kozlovi}a van, ali Kozlovi} se neda. On tvrdi da je to Glorija, a Toma ga uvjerava da je to samo kip. Dolazi don Jere i uvjerava Kozlovi}a da to nije Glorija nego kip. Kozlovi} krene prema vratima, ali zastane i ka`e kako je to nekad bila njegova k}i, ali ju je sada izgubio. Uto Glorija zajeca, a don Jere pri|e oltaru i u molitvi se ispri~a gospi: “ Gospo, sagrije{io sam te{ko, oprosti. To je bilo za tvoju ~ast i slavu. Oprosti.” Uto u|e don Zane i ni{ta ne rekav{i prijekorno pogleda don Jerea.
5.slikaScena prikazuje sakristiju katedrale. Don Jere sjedi u fotelji, a Magdalena pla~e. On ju kori zato {to je proplakala pred ocem, a ona se pravda:” Ro|eni se otac previjao preda mnom, a ja sam stajala mirno kao kip! Gledala sam kako mi se starac mu~i, kako vas na koljenima moli za jednu moju rije~, a ja sjedim tamo podlo, kao najgora ni{tarija, bez i jedne suze u oku!” Ona ga pita za{to joj nije dopustio da vidi oca, a on joj priznaje da nije `elio da joj se vrati ljubav za “onim” `ivotom. Ona mu na to priznaje da ga voli, ali on ipak ne `eli potpuno priznati da i on nju voli. Tada ulazi Tomo nose}i novo raspelo. Don Jereu obja{njava da ga je biskup kupio od Kozlovi}a. Tad dolazi i `ena koja je molila za svoga sina. Toma obja{njava da joj je sin umro. Don Jere okrivljuje Magdalenu zato {to je `eni dala la`nu nadu, a ona sada `eli samo vidjeti svoga oca. Kozlovi} nato provaljuje u sakristiju i ona odlazi s njim. Don Jere jo{ dugo ostaje sam i u napadu bijesa razbije raspelo.
6.slikaRadnja se zbiva u cirkusu. Glorija opet nastupa, kao artistica. U garderobi pri~a sa Tonijem, jednim od klauna. Ka`e mu kako vi{e ne mo`e moliti, kako je sve izgubila i kako je ustvari jako zla. Pri~a mu kako je prije sedam godina skoro poginula, jer se trapez malo prije njene to~ke otrgnuo. Ona ga je primjetila jer je ~ula glas:” Pazi! Pazi!” Toni ju razuvjerava, a ona kao da ne{to predosje}a tra`i od Tonija da prenese poruku maestru, da orkestar svira fortissimo. Toni izlazi, a ulazi Kozlovi}. On joj prigovara da se Toni stalno smuca oko nje, a ona ga samo umiri. Ponavljaju jo{ jednom neke datalje o to~ki i on odlazi. Dolaze ~etri klauna i zabavljaju je. U zavr{nom dijelu to~ke netko pokuca na vrata. U sobu ulazi don Jere, a klauni izlaze. On joj govori kako je biskup umro, kako je don Zane dobio Biskupiju, a na kraju joj priznaje da je “obolio na `ivcima” i da je ovdje na lje~enju, te je do{ao kada je vidio plakat. Zatim joj ka`e kako je uni{tio kip, i kako njoj, zbog njegovih grijeha, prijeti propast. Ka`e joj da }e tra`iti od njenog oca da ju ne pusti da izvede to~ku, ali uto u sobu ulazi Kozlovi}. On ne `eli poslu{ati don Jeru, {to zato {to mu ne vjeruje, {to zato {to je pohlepan za slavom. Glorija otjera don Jeru u gledali{te i krene izvesti to~ku. Toni moli Kozlovi}a da zaustavi to~ku jer je Glorija rastresena, ali Kozlovi} ni njega ne poslu{a. Glorija pada i umire. Kozlovi} ni ne pla~e za njom, ve} joj samo gladi lice i popravlja joj kosu. Orkestar zasvira posmrtnu kora~nicu, a ~etri klauna iznose Gloriju. Don Jere ostaje sam i zapla~e, a zastor se spu{ta svr{avaju}i tragediju.
Likovi:
sestra Magdalena (Glorija Fleche)
Rikardo Kozlovi} (Floki Fleche)
Biskup
don Jere
don Zane
Toma
majka
Toni, Bimbo, Bepp i Kock- ~etri klauna


Karakterizacija likova:
Glorija je `ena sa dva `ivota, ali nije kako sama ka`e “bludnica”. Ona unato~ poznavanju vanjskog svijeta i odbojnosti samostana, prihva}a taj samostanski, strogo vjerski `ivot. Svoju `elju da ga napusti uspje{no potiskuje sve dok se svojim ~istim srcem ne zaljubi u don Jerea. Njezina ljubav je ~ista i iskrena, ali se don Jere ne usu|uje otvoreno priznati da je voli. On se boji priznati tako ne{to, jer nema onu unutra{nju snagu koju posjeduje Glorija. Umjesto da joj ka`e da je voli on je stalno kori, vje~ito pronalazi pogre{ke u njenom pona{anju, izgledu... Iako se na po~etku ~ini da Kozlovi} bezgrani~ni voli svoju k}i, iz zadnje slike proizlazi da je ta ljubav ljubomora, a njegova silna `elja za Glorijom postoji ve}inom zato {to bez nje cirkus propada. Don Zane je stariji ~ovjek, koji je zbog svog `ivotnog iskustva obi~no u pravu, ali ipak se on i don Jere vje~ito sva|aju oko ovog ili onog. On cijeloj radnji daje stanovit balast, jer su njegove radnje dobro promi{ljene i razra|ene.

Mjesto i Vrijeme u djelu:
Radnja se odvija negdje u Dalmaciji, ubrzo nakon drugog svjetskog rata.

Tema djela:
Neostvariva ljubav izme|u sve}enika i redovnice.

Ideja djela:
Dokaz da ljudska dijela nisu uvjek dobra, iako su u~injena s plemenitim ciljem.

Sukobi:
Glavni sukob je ljubav izme|u don Jere i Magdalene i vjera koja takve veze zabranjuje. Drugi sukob je izme|u Magdalene i Jagode tj. Glorije odnosno sukob vjerskog `ivota i svijetovnog `ivota.

Simboli~nost:
Cirkus u ovoj drami ne postoji slu~ajno, ve} zato da bi se crkvena “~uda” mogla prikazati kao cirkusarije.
5 Lektire za školu: GLORIJA Ranko Marinkovi}: Glorija Izdava~: Globus, Zagreb, 1988 Osnovni podaci o autoru: Ranko Marinkovi} je ro|en 1913. godine na Visu. Najistaknut...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi