+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Antigona 6

Sofoklo: Antigona Izdava~: Svjetlost, Sarajevo, 1988 Osnovni podaci o autoru: Sofoklo je ro|en 495.g. pr. Kr. a umro je 406.g. pr. Kr. U svom je dugom `ivotu imao prilike da vidi uspon i pad atenske demokracije. ^itavog je `ivota bio istaknuta li~nost i u ratu i u miru. Bio je vojskovo|a i diplomat, cijenjeni pjesnik, prijatelj Perikla i ljubimac cijele Atene. Napisao je 123 drame,te je njima i drugim svojim djelima unaprijedio Gr~ko kazali{te i dramu uop}e. Najpoznatije Sofoklove drame su: Ajant, Antigona, Kralj Edip, Elektra... Najosnovnije crte fabule: Edip, kralj Tebe, je imao dvije k}eri i dva sina; Antigonu i Ismenu i Eteokla i Polinika. Kada je saznao da je ubio oca i o`enio svoju majku, Edip se oslijepio i napustio Tebu. Antigona je krenula s njim. Nedugo nakon toga Eteoklo i Polinik su se posva|ali oko vlasti. Eteoklo se udru`io s Kreontom-svojim stricem i prognao Polinika iz Tebe. Oboje su nastojali uz sebe pridobiti Edipa, ali on je bacio prokletstvo na obojicu. Polinik se udru`io s Argejcima i napao Tebu. Tebanci su pobjedili, ali su Eteoklo i Polinik poginuli. Kreont je po~asno pokopao Eteokla, a Polinika je ostavio nepokopanog ispred zidina Tebe, zato {to je izdao svoj grad. Edip je ubrzo umro i Antigona je do{la u Tebu i odlu~ila sahraniti brata, iako je to Kreont zabranio. Poku{ala je nagovoriti Ismenu da joj pomogne, ali se Ismena toliko bojala Kreonta da joj se nije usudila pomo}i. Oko tijela su stajali stra`ari, ali su Bogovi odlu~ili pomo}i Antigoni, te su podigli oluju. Stra`ari nisu ni{ta vidjeli i Antigona je pokopala brata. Ali tek {to ga je pokopala oluja je prestala i stra`ari su je uhvatili. Kada su je doveli Kreontu ona je hrabro priznala i rekla mu da nije po~inila zlo~in nego pobo`no djelo, te ako se po svjetskim zakonima pobo`nost ka`njava ona se ne boji smrti ve} ~ezne za njom. Kreont se na te rije~i jo{ vi{e naljutio te je odlu~io osuditi Antigonu i njenu sestru, jer je mislio da joj je Ismena pomogla. Ismena se toliko bojala Kreonta da je priznala nepo~injeno djelo. Antigona ne `eli `rtvovati i Ismenu pa joj protuslovi, a Ismena se, `ele}i joj pomo}i, poziva i na Antigoninog zaru~nika Hamona-Kreontovog sina. Hamon upozorava Kreonta da se puk ne sla`e s njim, ali Kreont se ne obazire na to. Ka`e Hamonu da mu Antigona ne}e biti `ena, a ovaj mu odvra}a da ne}e ni umrijeti sama. Kreont odlu~uje da Antigona ne}e umrijeti, ali ne}e ni `ivjeti u svijetu `ivih, te ju zazida u kraljevsku grobnicu. Nakon {to odvedu Antigonu prorok Tirezij dolazi Kreontu i ka`e mu da mora pokopati Polinika i pustiti Antigonu jer }e ina~e prekr{iti Bo`je zakone, te }e to izazvati jo{ smrti u njegovoj obitelji. Kreont se ipak odlu~i pokopati Polinika i osloboditi Antigonu. Priredi sve~an pogreb Poliniku, ali kada do|e osloboditi Antigonu na|e ju obje{enu, a Hemona kako ju oplakuje. Kada ga Hemon vidi poku{a ga ubiti, ali ne uspije, te po~ini samoubojstvo. Njegova majka Euridika po~ini samoubojstvo od `alosti za njim, a Kreont ostavljen sam po~ne se kajati i moliti Bogove da mu podare smrt. Likovi: Antigona i Ismena -Edipove k}eri Kreont-njihov ujak Euridika-Kreontova `ena Heman-Kreontov sin Tiresija-Prorok Stra`ari, glasnici, zbor Karakterizacija likova: Antigona je odlu~na i hrabra `ena koja ne odustaje od svojeg nauma ni pod prijetnjom smrti. Ni u jednom trenutku se ne koleba i ne kaje se zbog toga {to je sahranila svoga brata Polinika, koji je ipak bio napada~ na njen rodni grad Tebu. Hrabro se odupire Kreontu i ne pokorava mu se. Njezina sestra Ismena nije tako hrabra, ali joj je ipak odana i `eli umrijeti s njom. Kreontov sin Hemon je pravedan i odlu~an, te dr`i svoju rije~. Neizmjerno voli Antigonu i to dokazuje time {to umire kraj nje u grobnici svoje obitelji. Kreont je tiranin. Ne slu{a mi{ljenje drugih ljudi, ve} ~ini samo ono {to on misli da je ispravno. Usprkos tome mora se priznati da on dr`i svoju rije~ i ~ini ono {to je rekao, a to bi se u drugim prilikama i uvjetima maoglo nazvati i vrlinom. U du{i je ipak samo ~ovjek, i to dokazuje na kraju drame pjevaju}i tu`aljku u kojoj sebe okrivljuje za smrt svoje `ene i svoga sina. Sukobi: U Antigoni u sukob dolaze Kreont i Antigona zbog zahtjeva dr`ave i zahtjeva porodice, a kako ni Kreont ni Antigona ne odstupaju tragedija je neminovna. Kako se Kreont ogrije{io i o Bo`je zakone postoji i sukob izme|u Bogova i Kreonta, a budu}i da su Bogovi svemo}ni, tu gubitnik mora biti Kreont. Ideja: Treba po{tovati one zakone koji ne ugro`avaju ljudski moral i koji podsti~u ljudsko dostojanstvo. Mjesto i vrijeme u djelu: Atena oko petog stolje}a prije Krista.
5 Lektire za školu: Antigona 6 Sofoklo: Antigona Izdava~: Svjetlost, Sarajevo, 1988 Osnovni podaci o autoru: Sofoklo je ro|en 495.g. pr. Kr. a umro je 406.g. pr. Kr. U svo...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi