+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Alkej

ALKEJ Bilješka o piscu Alkej je pripadao aristokraciji. Vrlo je aktivno sudjelovao u borbi između aristokracije i demosa i zbog toga je proveo niz godina u progonstvu. Motivi građanskog rata vrlo su česti u njegovim stihovima. On pjeva o oružju kojeg su pripremali urotnici spremajući se da zauzmu vlast i poziva ih u borbu protiv tirana. Smrt Mirsila ( jednog od njih) je povod jednoj novoj radosnoj pjesmi: Sad opiti se valja, pa i silom Da pije tko, jer nestade Mirsila. Tušom poruga obasipa Alkej Pitaka, koja je dužnost na Lezbu bila jednaka Solonovoj djelatnosti u Ateni. Na kraju je omogućio Alkeju da se me|u drugim prognanim aristokratima vrati u domovinu. Pitak je "trbušasti", "krivonogi" i "neugledni" hvališa koji se vjenčanjem uspio vezati s potomcima kraljeva, što su svoj rod izvodili od Agamemnona (tadašnjeg tirana ). Uz svo svoje poštovanje prema onima koji potječu od "plemenitih roditelja" ( kraljeva ) Alkej je prisiljen da prizna istinitost u ono vrijeme poznate uzre~ice "čovjek je novac". Aristokrati iz Alkajevog kruga služe kao najmenici kod istočnih kraljeva. Alkej nije uvjeren u postojanje budućnosti. On prikazuje svoj polis ( građane ) kao brod koji plovi morem uz "borbu vjetrova" i u neprestanoj opasnosti potopa. S političkim se temama izmjenjuju razgovori za stolom. Za muško društvo tradicionalna počasnica postaje sredstvo za otkrivanje pjesnikovih osjećaja i misli pred njegovim prijateljima. Radost i tuga, građanska borba i ljubavna priznanja o neizbježnosti smrti ulazi u okvir počasnice s njezinim završnim pozivom: "pijmo". "Gdje je vino, tamo je i istina", objavljuje Alkej. Vino je "ogledalo ljudi", lijek od svih žalosti. Ne valja dušu tjerati u žalost, Ta od žalosti kakav će bit nam prid? Oj Bakho, dajde vina amo, Tuzi je najbolji melem vino. Prema antičkim vjestima Alkej nije pjevao samo o vinu, već i o ljubavi; rimski pjesnik Horacije na slijedeći način karakterizira Alkeja u pjesmi, upućenoj liri: Lezbiski je gra|anin, ratnik ljuti, U te prvi udario il sred borbe Il privezav uz vlažno žalo mora Bacanu lažu. Bakha, Muze, Veneru on je pjevo I dječaka, koji je vazda prati, Ili Lika dičnoga crnim okom I crnom kosom. Oda I, 32. Ta je strana Alkejeva stvaranja slabo zastupana u sačuvanim fragmentima, ali i ono malo što postoji svjedoči o bliskoj vezi s narodnom ljubavnom poezijom. Iako postoji jedan stih iz tako zvane "pjesme pred vratima", serenade zaljubljenika koji traži da ga puste k dragoj. Jedna pjesma je sadržavala žalbu djevojke, koja čezne za ljubavlju. Alkej je pisao stihove i u čast lezbijske pjesnikinje Sapfe npr. "čiste Sapfe s mrkim kovrčama i slatkim smješkom. " Alkejeve misli su ograničene na: obrana interesa plemstva, vino i ljubav. Njegovi su osjećaji i misli osnovni ili elementarni, a po kulturnom nivou on zaostaje za svojim ionskim suvremenicima. Kad alkej obrađuje bogove ili mitološke teme nikad ne prelazi do tadašnje granice mita. Ta je umjetnost još bliska primitivnom realizmu: snaga emocije spaja se kod Alkeja s izravnošću i jasnoćom izražaja, s velikom slikovitošću. Antički su kritičari u njemu "veličinu, sažetost i milozvučnost udružene sa snagom. " Alkejevi su stihovi muzikalni i odlikuju se po načinu strofičke građe. Strofa koja se kod Alkeja najčešće upotrebljava dobila je u antici naziv "alkejska". Do nedavna je Alkej bio poznat samo u slučajnim i fragmentarnim citatima. U 20. stoljeću bili su nađeni ostaci antičkih primjeraka Alkejevih djela, ali se čitavih pjesama sačuvalo samo malo. 2. TEZA: Laži Alkej opisuje Grčku kao "crin brod", opisuje stradavanje demosa ( naroda ) udara ljute bure, opisuje da već postoje rupe na jedrima tj. da se Grčka već raspada ali da će biti i gore. U kratko opisuje raspadanje Grčke države. U zadnjem djelu uzvikom "Ne drži užad. . . " govori da joj nema spasa tj. ne predviđa budućnost za Grčku. Pjesmica je pisana u dvije strofe; svaka strofa ima po dva stiha; stihovi sadrže po deset tj. jedanaest stihova. Pjesmica nije rimovana. 3. TEZA: Umro je tiranin Alkej opisuje smrt jednog tiranina nazvanog Mirsila poput jednog slavlja ili povod jednoj novoj radosnoj pjesmi. Savjetuje svima da piju makar i na silu u znaku slavlja. Pjesmica je pisana u dva stiha po deset tj. jedanaest strofa, nije rimovana. 4. TEZA: Ljeto Uzvikom "Napij se vina" Alkej započinje svoju pjesmicu. U toj pjesmici poziva sve ljude da piju i da se dive prirodi i ženama. U početku pjesme opisuje ljeto u njegovom najljepšem doživljaju, dok u zadnjem stihu opisuje ljeto poput muke ili vrlo teške patnje. Pjesmica je pisana u dvije strofe po četiri tj. pet stihova. Stihovi sadrže po jedanaest slogova. Rima je parna tj. A, A, B, B, C, C, . . .

5 Lektire za školu: Alkej ALKEJ Bilješka o piscu Alkej je pripadao aristokraciji. Vrlo je aktivno sudjelovao u borbi između aristokracije i demosa i zbog toga je prov...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi